ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 58 ครั้งที่ 1

 

ข่าว : วันที่  12 มิถุนายน 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมบุคลากรในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้

*****1) ประชุมเรื่องแผนการรับบุคลากรเพิ่มในปี 58

*****2) การลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย

*****3) การจัดเตรียมสถานที่ ในส่วนของงานผลิตสื่อทางไกล

*****4) เรื่องอื่นๆ

***** โดยประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในการประชุม: