การต้อนรับแขกต่างประเทศของมหาวิทยาลัยจากประเทศออสเตรเลียและประเทศฟิลิปปินส์

 

ข่าว : วันที่ 12 มิถุนายน 2558

******รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานต้อนรับแขกต่างประเทศของมหาวิทยาลัยจากประเทศออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมรพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: