การประชุม การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ข่าว : วันที่ 12 มิถุนายน 2558

*****นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาของสำนักวิทยบริการฯ โดยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ นายกฤษณ์ จำนงนิตย์ และนายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการประชุม: