บันทึกภาพ สถานที่และห้องเรียนรอบบริเวณคณะศิลปศาสตร์

 

ข่าว : วันที่ 17 มิถุนายน 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ สถานที่และห้องเรียนรอบบริเวณคณะศิลปศาสตร์ เพื่อจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศ: