โครงการ จิบน้ำชา “เสวนาภาพลักษณ์”

 

ข่าว : วันที่ 18 มิถุนายน 2558

*****รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการ จิบน้ำชา “เสวนาภาพลักษณ์” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการสื่อสารที่จะกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความสัมคัญของการสร้างภาพลักษณ์ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร อีกทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกียวกับปัญหาของภาพลักษณ์องค์กรที่จะส่งผลต่อการบริหารจัดการในการสร้างและการปรับภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการจิบน้ำชาเสวนาภาพลักษณ์ขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทุกคนที่สังกัดในหน่วยงาน
*****ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของภาพลักษณ์องค์กร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ บุญชุติมา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสวนาเรื่องภาพลักษณ์ บทบาท การมีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
*****ในการนี้ บุคลากรของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ด้วย

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศ: