เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2558

 

 

ข่าว : วันที่  24 มิถุนายน 2558

*****สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดทำเอกสารข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 35 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ซึ่งภายในเอกสาร ประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฎิบัติ โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ในเดือนนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงาน ดังนี้
*****– กลุ่มวิทยบริการ ได้เข้าร่วมอบรมในงานประชุม งานสัมมนาต่างๆ อาทิ เรื่อง Online Information and Education
Conference 2015, หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน, ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go)
*****– กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก้ไข ให้คำปรึกษา จัดทำรายงานสรุป งาน e-Learning,  มีการเผยแพร่สื่อวีดีโอออนไลน์ ผ่าน RMUTP Channel โดยการบันทึกภาพ วีดีโอ การตัดต่องานต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิ การอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, บันทึกภาพ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ, โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อาทิ http://studio.rmutp.ac.th, https://www.facebook.com/studiomedia.arit และได้รวบรวม จัดทำ เอกสารกิจกรรมต่างของสำนักวิทยบริการฯ
*****– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำและอธิบายวิธีการใช้งาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนของการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น อาทิ การลดเวลา STARTUP WINDOWS ด้วยคำสั่ง MSCONFIG, การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นบน Google Drive, การเขียน TRIGGER บน MICROSOFT SQL SERVER, วิธีแก้ไวรัสวีดีโอ SPECIAL VIDEO ของ CHAT ใน FACEBOOK เป็นต้น
*****– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทำการซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ภายในศูนย์พณชิยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเอกสารกิจกรรม โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 16 หน้า

รายละเอียดเอกสารกิจกรรม