โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากลกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

 

ข่าว : วันที่  6 กรกฎาคม  2558

*****ผศ.เฟื้องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน” โครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากลด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษในหลักสูตร Rosetta Stone จัดโดยศูนย์ภาษาและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวด้วย 

(รายงาน Rmutp & Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: