รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ข่าว : วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน 5 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หมายเหตุในเดือนมิถุนายน 2558 นี้ไม่มีรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาสามัญเข้ามาทำกิจกรรมใดๆ)