โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ “รุ่นที่ 24”

ข่าว : วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

*****สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๒๖ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๕๔๙ คน และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๗๘ คน

*****หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Professional Network Installation and Management Workshop) ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน ได้มี ทักษะและความรู้ตั้งแต่การวางระบบ การติดตั้ง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับโรงเรียนที่เป็น Distribution Node และ Access Node รวมทั้งการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ที่เป็น ลูกข่าย เพื่อเชื่อมต่อเข้าไปที่เครื่องแม่ข่ายได้ด้วยตนเอง

*****ปัจจุบันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) เป็นรุ่นที่ 24  โดยมีวิทยากรฝึกอบรมหลายท่านด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์  ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

 (รายงาน  obecnet.rmutp & studio.rmutp)

ภาพบรรยาการ