โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558

 

ข่าว : วันที่ 14 กรกฎาคม  2558

******ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหาร อาจารย์ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนะนำช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ให้กับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ทั้งหมด 274 คน ปิดท้ายด้วยกิจกรรม พิธีบายศรี สู่ขวัญ การผูกข้อมือรับขวัญอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์ และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการจากรุ่นพี่

*****ซึ่งบรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความอบอุ่นจากพี่สู่น้อง ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายภูริทัศ จังหวัดสระบุรี

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน larts.rmutp & Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: