การประชุมเตรียมความพร้อม ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6

 

ข่าว : วันที่ 14 กรกฎาคม  2558

******บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ งานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “เตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้า” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: