การบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

 

ข่าว : วันที่ 20 กรกฎาคม  2558

******รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาท ถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ครบ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: