โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง

 

ข่าว : วันที่ 21 กรกฎาคม  2558

******กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนบุคลากรทุกหน่วยงาน จำนวน 60 คน ซึ่งภายในโครงการมีการทำกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 3 วัน

*****วันที่ 1 การบรรยาย “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท” การฝึกปฏิบัติการฝึกกายคลายกล้ามเนื้อด้วยธาราบำบัด (แอโรบิคในน้ำ) และการฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ(นวดเพื่อสุขภาพ) โดย อาจารย์กรรณิกา จิตต์ศรัทธา

*****วันที่ 2 กิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือกแผนจีนและฝึกสมาธิยามเช้าบริหารลมปราณ “ซี่กง” โดย อาจารย์ถาวร ชนะภัย การบรรยายและสาธิตเรื่องการนวดตนเองและดนตรีบำบัดเพื่อสุขภาพ “หัวเราะบำบัดขจัดโรค” โดยอาจารย์กรรณิกา จิตต์ศรัทธา และการบรรยาย “ธรรมมะ อารมณ์ดี” โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ

*****วันที่ 3 กิจกรรมโยคะอาสนะ และนวดกดจุด การบรรยาย เรื่อง “โภชนาการอาหารต้านโรค” และ “ธรรมชาติบำบัด” โดย อาจารย์วิไลลักษณ์ ศรีสุระ ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: