งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา ครั้งที่ 31 (31st WUNCA)

 

ข่าว : วันที่ 23 กรกฎาคม  2558

******ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network :UniNet) ซึ่งเปนการเชื่อมโยงเครือขายความเร็วสูงระหวางมหาวิทยาลัย/ สถาบัน โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค และดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งดานการเรียนการสอน E-learning แลกเปลี่ยนขอมูล และการวิจัยรวมกัน นั้น เพื่อเปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมบนระบบ เครือขายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายระหวางกลุมสมาชิก ใหสมาชิกไดรับทราบขอมูล การถายทอดความรูและ ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเครือขาย Hardware Software จึงไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 (31st WUNCA)” ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลา

*****ในการนี้บุคลากรของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

(รายงาน wunca.uni & Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในงาน: