โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ข่าว : วันที่ 23 กรกฎาคม  2558

******มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยคณะกรรมการสภาอาจารย์และข้าราชการเล็กเห็นความสำคัญของการมีสภาวะผู้นำของตัวบุคคล และเน้นย้ำการทำงานเป็นทีมขององค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์มีคุณภาพ เป็นผู้นำที่ฉลาด รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถให้คำแนะนำผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2558 ณ รงแรมภูเขางานรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร จำนวน 13 คน ซึ่งภายในโครงการมีการทำกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 3 วัน

*****วันที่  1 ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

*****วันที่ 2 ฟังการบรรยายเรื่อง “กฎหมายสำคัญที่บทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการควรรู้” โดย อาจารย์ราชัย อัศเวศน์  และเดินทางไปศึกษาดูงานสภาอาจารย์ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า (จ.ป.ร) อ.เมื่อง จ.นครนายก

*****วันที่ 3 ฟังการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน” โดย ผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: