โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน

 

ข่าว : วันที่ 27 กรกฎาคม  2558

******บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ: