การประชุมประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ข่าว : วันที่  27 กรกฎาคม  2558

******สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดประชุมประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ นางสาวรักอนงค์ ชมปรีชา และนางสาวมัณฑา ตุลยนิษกะ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการประชุม