โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร : กิจกรรมที่ 2

 

ข่าว : วันที่ 29 กรกฎาคม  2558

*****กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2558 โดยแบ่งการจัดโครงการออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

*****กิจกรรมที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558

*****กิจกรรมที่ 2 กลุ่มเตรียมผู้บริหารสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558

*****กิจกรรมที่ 3 กลุ่มเตรียมผู้บริหารสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2558

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและถ่ายวีดีโอในโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2558 ในส่วนของกิจกรรมที่ 2  กลุ่มเตรียมผู้บริหารสายวิชาการ เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: