เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2558

 

 

ข่าว : วันที่  29 กรกฎาคม 2558

*****สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดทำเอกสารข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ซึ่งภายในเอกสาร ประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฎิบัติ โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ในเดือนนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงาน ดังนี้
*****– กลุ่มวิทยบริการ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย ของสำนักพิมพ์ Binumi ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*****– กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก้ไข ให้คำปรึกษา จัดทำรายงานสรุป งาน e-Learning,  มีการเผยแพร่สื่อวีดีโอออนไลน์ ผ่าน RMUTP Channel โดยการบันทึกภาพ วีดีโอ การตัดต่องานต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิ ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ, โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร.พระนคร (English Camp 2015), พิธีไหว้ครู ปวช. ปีการศึกษา 2558, การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในแนวคิด “ก้าวแรกสู่การเริ่มต้น The Debut : Project เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อาทิ http://studio.rmutp.ac.th, https://www.facebook.com/studiomedia.arit มีการออกแบบและผลิตเอกสารข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร, ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดกล่องขนม ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร และได้รวบรวม จัดทำ เอกสารกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เป็นต้น
*****– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร พัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน มทร.พระนคร และพัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฏิบัติงาน ภายใน มทร.พระนคร เป็นต้น
*****– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้จัดอบรมโครงการ AEC หลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA A+ สำหรับกลุ่มบุคลากร มีการติดตั้ง OmniSwitch 6900 และ เปลี่ยน Distribute Switch ณ ศูนย์เทเวศร์ เป็นต้น  ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเอกสารกิจกรรม โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 16 หน้า

รายละเอียดเอกสารกิจกรรม