กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558

 

ข่าว : วันที่ 5 สิงหาคม  2558

*****ํมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการและสวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรมในหมู่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในการเป็น นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับ อาจารย์อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงกําหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้

*****รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

*****รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ทำการบันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: