โครงการ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

 

ข่าว : วันที่ 8 สิงหาคม  2558

***เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: