วันรพีรำลึก

 

ข่าว : วันที่ 18 สิงหาคม  2558

*****รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายเครื่องสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพระกรุณาธิคุณ ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เดิมเป็นวังของพระองค์เจ้าระพีพัฒศักดิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Rmutp & Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: