ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 58 ครั้งที่ 3

 

ข่าว : วันที่  17 สิงหาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมบุคลากรในส่วนของงานต่างๆ  โดยประชุมพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในการประชุม: