การประชุม การจัดทำประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ข่าว : วันที่ 17 สิงหาคม 2558

*****นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดประชุมการจัดทำประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการฯ โดยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการประชุม: