การประชุมคณะกรรมการจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการของงานเกษียณอายุราชการ

 

ข่าว : วันที่  21 สิงหาคม  2558

*****บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการของงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 2 ชั้น 4 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: