พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

 

ข่าว : วันที่ 31 สิงหาคม 2558

******รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2558  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วมจำนวนมาก ในช่วงเช้าเริ่มจากพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์และบทไหว้ครู นายกองค์การนักศึกษากล่าวนำปฏิญาณตน ต่อด้วยพิธีไหว้ครูโดยตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู หลังจากนั้น รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้เจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแลเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และในช่วงบ่ายเป็นงานเปิดโลกกิจกรรม ณ โถง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในโครงการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน rmutp & Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: