เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2558

 

 

ข่าว : วันที่  1 กันยายน 2558

*****สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดทำเอกสารข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 37 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ซึ่งภายในเอกสาร ประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฎิบัติ โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงาน ดังนี้
*****– กลุ่มวิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด หัวข้อเรื่อง มา Read and Learn เพื่อสร้าง Happy Workplace กันดีกว่า, เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนนิ กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 WUNCA ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จ.สงขลา, เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 39 พุทธศักราช 2558 หัวข้อเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อวงการห้องสมุด” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
*****– กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก้ไข ให้คำปรึกษา จัดทำรายงานสรุป งาน e-Learning,  มีการเผยแพร่สื่อวีดีโอออนไลน์ ผ่าน RMUTP Channel โดยการบันทึกภาพ วีดีโอ การตัดต่องานต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร, บันทึกภาพ ผู้เกษียณอายุราชการ, โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์, งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อาทิ http://studio.rmutp.ac.th, https://www.facebook.com/studiomedia.arit มีการออกแบบออกแบบหนังสือสูจิบัตรงานเกษียณอายุราชการ, ออกแบบลายเส้นเหรียญที่ระลึก กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  และได้รวบรวม จัดทำ เอกสารกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เป็นต้น
*****– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร, ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (BIM), ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม หน้ารายงานผลและส่วนของการเช็คข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น
*****– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง จำนวน 12 คอร์ ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร, เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณแผนกทะเบียน ณ ศูนย์เทเวศร์ เป็นต้น  ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเอกสารกิจกรรม โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 12 หน้า

รายละเอียดเอกสารกิจกรรม