ผลผลิตครูพันธุ์ใหม่

Studio News

วันที่

16 สิงหาคม 2554

ครูพันธุ์ใหม่ที่จบการศึกษาหลักสูตร 5 ปีรุ่นแรก หลังจากได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ขณะนี้ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็น “คศ.1” กันแล้ว หลังจากรับราชการมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี
ผลการผลิตครูพันธุ์ใหม่ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ ได้ครูที่เป็นข้าราชการจำนวนหนึ่งไปปฏิบัติหน้าที่สอนเยาวชนของชาตอยู่ขณะนี้ ครูเหล่านั้นได้รับการคัดเลือกอย่างดี มีคุณสมบัติดี สติปัญญาดี และอาจกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท บางคนจบปริญญาโทบ้างแล้ว มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตามลำดับ และจะเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปในอนาคต
กระบวนการผลิตครูพันธุ์ใหม่ส่วนมากจะให้ความสำคัญกับสมรรถนะในวิชาชีพครู หรือความสามารถในการสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ ควบคุมบริหารจัดการชั้นเรียนและนักเรียนได้ดีตามที่ได้รับการศึกษามา จากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นี้ โดยที่หลักสูตรปรับเปลี่ยนจากที่เคยใช้เวลา 4 ปี ปรับให้ใช้เวลา 5 ปี เรียนรายวิชา 4 ปี มีฝึกสอน 1 ปี ตลอดระยะเวลาการเรียนมีทุนการศึกษาจนจบการศึกษา โดยผู้ที่ได้รับทุนในโครงการนี้ มีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งคนรวยและคนจน กระบวนการผลิตครูพันธุ์ใหม่จึงไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพของผู้จบการศึกษาให้ปรากฏ
ปริมาณของครูพันธุ์ใหม่นั้นยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวน “ครูพันธุ์เก่า” ที่อยู่ในระบบราชการ และเมื่อครูพันธุ์ใหม่เข้าสู่ระบบราชการ “การถูกกลืน” ให้เข้ากับครูพันธุ์เก่าและระบบราชการที่ไม่เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มมากนัก ทำให้ครูพันธุ์ใหม่ไม่อาจใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มกำลัง และอาจอ่อนแรงลงเรื่อยๆ ในที่สุดจะถูกกลืนไปกับระบบราชการและไม่แตกต่างจากครูพันธุ์เก่าแต่อย่างใด
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์