การประชุมเพื่อจัดทำสคริปต์งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ข่าว : วันที่  1 กันยายน  2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำสคริปต์งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: