“สังคมเสมอภาค”

Studio News

วันที่

18 สิงหาคม 2554

ขณะนี้ เว็ปไซต์จำนวนมากไม่รองรับ
การใช้งานของคนพิการด้านการมองเห็นที่มีกว่า 1.9 ล้านคน ทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำด้านความรู้ ตลอดจนเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของทั้งภาครัฐและเอกชนไปยังกลุ่มคนเหล่านี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นเว็บไซต์สำหรับให้ผู้พิการได้ติดตามข่าวสาร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งประกอบอาชีพ
เมนูหลักในหน้าแรก เสนอบทความที่น่าสนใจและข่าวเกี่ยวกับผู้พิการ รวมถึงความรู้สำหรับคนพิการ และบริการต่างๆ ข่าวสารแวดวงคนพิการ รวมถึงความรู้และบริการต่างๆ ข่าวสารแวดวงคนพิการ หน้าแรกของเว็ปที่สามารถย่อขยายขนาดตัวอักษรบนหน้าเพจได้ และ pwds video วีดิโอคลิปสัมภาษณ์คนพิการตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต…
ที่มา…ไทยรัฐออนไลน์