การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

ข่าว : วันที่  3 กันยายน  2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ศูนย์เทเวศร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: