งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๔

Studio News

วันที่

19 สิงหาคม 2554

งานเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 ภายใต้ชื่องาน “ จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน ” ในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม D-Hall เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต และคารวะตอบแทนคุณงามความดีแด่ผู้เกษียณทุกท่าน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
คลิกที่นี่
ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คลิกที่นี่
เกษียณอายุก่อนกำหนด คลิกที่นี่