รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ข่าว : วันที่ 10 สิงหาคม 2558

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน 5 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิชาชีพเฉพาะ

วิชาสามัญ