นิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ ๒

Studio News
(ถ่ายทอดสด)

วันที่

19 สิงหาคม 2554

นิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน” Technology Development for Sustainability ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30น. – 16.30 น. (ถ่ายทอดสด) ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2 thoughts on “นิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ ๒

  1. http://www./

    “Show doesn’t do human emotion unless it is on Daniel’s face, or in McG’s pants.”Danno’s face is a masterpiece and his emotion is carved in such subtle ways it makes my heart thump thump thump. And he has a way of using those v v pretty blue blue eyes to drive it all home. ****Sigh****Wait, what else happened in this show? White button down shirts rock

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *