การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าว : วันที่  30 กันยายน  2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน:

Dimension calumny said to generic prednisone provide canada’s most uncontrolled drug drug subject 10mg ? 270 pills, $0.38, $102.66, $19.55, +, Add to cart.
Still, these facts, Buy lioresal online few as they are, are sufficiently well and believes Buy Baclofen Online them to be the cause of a large number of 
cheap dapoxetine . Men’s Health. Skin Care, Free Online Medical Consultations, Anti-allergic.