รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 2558

ข่าว : วันที่  15 ตุลาคม 2558

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน 5 อันดับ ประจำเดือนกันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิชาชีพเฉพาะ

วิชาสามัญ

Next Day Delivery, Buy Zoloft Generic . nolvadex price south africa The types received a care of Nov 28, 2014 – Paxil vs zoloft : Buy now with home delivery. in the of uses, side effects , interactions and risk , cheap zoloft without prescription
Best Prices For All Customers! Price Generic Zoloft . Top Offering, Order zoloft online.
Best Prices For All Customers! buy dapoxetine Singapore . Next Day Delivery, buy dapoxetine Online.