ภาพนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ ๒

ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการจัดงานนิทรรศการงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 2 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th

นอกจากนี้ยังร่วมการจัดแสดงผลงานสื่อโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์(e-Learning) http://lms.rmutp.ac.th พร้อมทั้งเปิดรับสมัครอาจารย์ เพื่อสร้างรายวิชาและผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์