เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2558

 

 

ข่าว : วันที่  17 พฤศจิกายน 2558

*****สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดทำเอกสารข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 39 ประจำเดือน กันยายน 2558 ซึ่งภายในเอกสาร ประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฎิบัติ โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงาน ดังนี้
*****– กลุ่มวิทยบริการ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของบทความวารสาร และได้ทำการสรุปสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ประจำปีการศึกษา 2/2557 

*****– กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก้ไข ให้คำปรึกษา จัดทำรายงานสรุป งาน e-Learning,  มีการเผยแพร่สื่อวีดีโอออนไลน์ ผ่าน RMUTP Channel มีการผลิตรายการวิทยุ การบันทึกภาพ วีดีโอ การตัดต่องานต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิ โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7, พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่, พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อาทิ http://studio.rmutp.ac.th, https://www.facebook.com/studiomedia.arit มีการออกแบบหนังสือสูจิบัตรงานเกษียณอายุราชการ, ออกแบบป้ายใช้งานห้องสมุด, ผลิตซองกฐินของนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น  และได้รวบรวม จัดทำ เอกสารกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ
*****– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนา AD ใหม่และปรับปรุง ระบบ RMUTP PASSPORT, ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เป็นต้น
*****– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้ขนย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเตรียมห้องเรียนปฏิบัติการเครือข่าย ณ ศูนย์พระนครเหนือ, ติดตั้งอุปกรณ์ Access point ห้อง e-classroom เป็นต้น  ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเอกสารกิจกรรม โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 24 หน้า

รายละเอียดเอกสารกิจกรรม

buy prednisone online from an Official Licenesed Inrenational pharmacies. Cheap Prednisone without prescription and FREE Bonus pills for every order .
buy lioresal uk order lioresal ( baclofen ) lioresal buy online where to buy lioresal order lioresal side buy lioresal online order lioresal package order lioresal 10
Top Quality Medications. Buy Zoloft Online. Official Drugstore, Does Sertraline Hcl generic zoloft Work.