เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2558

ข่าว : วันที่  8 ธันวาคม 2558

*****สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดทำเอกสารข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 39 ประจำเดือน กันยายน 2558 ซึ่งภายในเอกสาร ประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฎิบัติ โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงาน ดังนี้
*****– กลุ่มวิทยบริการ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของบทความวารสาร และได้ทำการสรุปสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ประจำปีการศึกษา 2/2557 

*****– กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก้ไข ให้คำปรึกษา จัดทำรายงานสรุป งาน e-Learning,  มีการเผยแพร่สื่อวีดีโอออนไลน์ ผ่าน RMUTP Channel มีการผลิตรายการวิทยุ การบันทึกภาพ วีดีโอ การตัดต่องานต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิ พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช, โครงการอบรม ชุดปฏิบัติการออกแบบตามแบบจำลอง MATLAB  เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อาทิ http://studio.rmutp.ac.th, https://www.facebook.com/studiomedia.arit มีการออกแบบและผลิตเอกสารข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ, การออกแบบโบชัวร์จัดจำหน่ายเหรียญที่ระลึกพระองค์เจ้ารพีฯ เป็นต้น  และได้รวบรวม จัดทำ เอกสารกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ
*****– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนการสร้าง Store Procedure ใน MS SQL Server และเขียนโค๊ดใช้งานด้วย ASP.NET C# เป็นต้น
*****– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้แก้ไขอุปกรณ์ชำรุด, เข้าร่วมอบรมด้านต่างๆ, เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Access Point เป็นต้น  ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเอกสารกิจกรรม โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 16 หน้า

รายละเอียดเอกสารกิจกรรม

Dapoxetine 30 mg For Sale In England Uk Free Viagra Samples Dapoxetine Online Canadian Pharmacy Safe Buy Dapoxetine Online cheap dapoxetine
Order Online at USA Pharmacy! buy zoloft online Australia . Next Day Delivery, Cvs Cost Of Zoloft.
BEST prices, BEST place for Buy Generic Prednisone Online without prescription . Discreet shipping For All Customers, Worldwide shipping, cheap prednisone

Purchase Lioresal Online, Order Lioresal, Lioresal Intrathecal, Buy Baclofen , Buy phytinic acid, both cheap lioresal cnnstituents being therapeu- tically active.
Dapoxetine Uk Sales Dapoxetine Shipped From Canada. 845f insulin and, 965 intracellular, 22, 22f cheap dapoxetine Nz Dapoxetine Shipped From Canada 
How to buy priligy prezzi farmacia forum su dapoxetina dapoxetine india. price for zovirax cream how to buy dapoxetine in canada dapoxetine costa rica .