โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี

ข่าว : วันที่  8 ธันวาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพนิ่ง โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิการยน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: