โครงการอบรม Scopus

ข่าว : วันที่  24 ธันวาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการอบรม Scopus เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ (Self Access Learning Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: