งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ข่าว : วันที่  28 ธันวาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ การต้อนรับและหารือข้อราชการกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และโอกาสครบรอบ 65ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจัดแสดงและสาธิตการร้อยมาลัย แกะสลักผักผลไม้และขนมไทยต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: