มอบของขวัญปีใหม่ 2559

ข่าว : วันที่  28 ธันวาคม 2558

****นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงาน  Studio.rmutp)