ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ e-Learning ประจำปี พ.ศ. 2558”

ข่าววันที่ 26 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ e-Learning ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ