เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2558

ข่าว : วันที่  26 มกราคม  2559

*****สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดทำเอกสารข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 42 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ซึ่งภายในเอกสาร ประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฎิบัติ โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา   ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเอกสารกิจกรรมได้ภายในเล่ม โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 12 หน้า

รายละเอียดเอกสารกิจกรรม