โครงการประชุมสัมมนามาตราฐานคุณภาพ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล

ข่าว : วันที่  29 มกราคม 2559

******ตามที่สำนักงานการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 80 คน ในการนี้บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ นายนพชัย ทิพย์ไกลลาศ, นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ, นายกฤษณ์  จำนงนิตย์, นายศักดิ์เทพ  จำนงค์ลาภ และนายปิยนนท์  ศุภจริยวิชัย ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

******โดยภายโครงการมีการมอบโล่เกียรติคุณ การเสวนา และการนำเสนองานต่างๆ ซึ่งทางกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่ท่านผู้ที่ได้รับโล่เกียติคุณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว ได้แก่

1. การผลิตรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว

1.1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.พระนคร

2.การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

2.1 ผศ.อภิญญา มานะโรจน์*****มทร.พระนคร

2.2 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข*****มทร.พระนคร

2.3 ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา********มทร.พระนคร

2.4 ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง********มทร.พระนคร

2.5 นายอารยะ ไทยเที่ยง*******มทร.พระนคร

2.6 นายกำพร สุวรรณฉิม*******มทร.พระนคร

2.7 นางขนิษฐา ดีสุบิน*********มทร.พระนคร

2.8 นางสาวอัชชา หัทยานนท์***มทร.พระนคร

******ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล ราชมงคลหัวหินเพลส สวนสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: