บันทึกภาพ บุคลากรที่มีความประสงค์จะทำบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าว : วันที่  1 กุมภาพันธ์  2559

******ด้วยกองกลาง งานอาคารสถานที่จัดทำบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารสำนักงานอธิการบดี ให้กับบุคลากรใหม่ทุกท่าน ซึ่งขอความอนุเคราะห์ให้ทางสำนักวิทยบริการฯเป็นผู้บันทึกภาพ

******ในการนี้บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ บุคลากรที่มีความประสงค์จะทำบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ: