โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม

ข่าว : วันที่  1 กุมภาพันธ์  2559

******ด้วยคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษาความรู้ด้านงานโรงแรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาำด้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพในอนาคต

******ในการนี้บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพนิ่งในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 21-26 มกราคม 2559 ณ อนันตรา สามเหลียมทองคำ แคมป์ช้างแอนด์ รีสอร์ท

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ: