บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการระบบ LMS

ข่าว : วันที่  1 มีนาคม 2559

******งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการจัดการความรู้ ในการพัฒนาระบบ LMS แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทแสนสิริ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมรวม 1 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยการพระนคร

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ: