เบื้องหลังการบันทึกภาพบุคลากรที่มีความประสงค์จะทำบัตรผ่านเข้า-ออก

ข่าว : วันที่ 4 มีนาคม 2558

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ บุคลากรที่มีความประสงค์จะทำบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: